Mentoring

Podczas szkoleń uczestnicy opracowują własne projekty wdrażania zrównoważonego rozwoju. Po zakończeniu etapu szkoleniowego każdemu uczestnikowi zostaje przypisany osobisty trener-mentor, który udziela wsparcia merytorycznego przy zaplanowaniu i zrealizowaniu projektu. Ponadto mentor pomaga uczestnikom w ocenie efektów ich projektów opracowując listę kontrolną do audytu wewnętrznego.

Uczestnicy mają również możliwość odbycia stażu wolontariackiego w współpracujących organizacjach.

uczestnicy projetu mogą również skorzytać z Zielonych Inkubatorów, w ramach których absolwenci mogą kontynuować planowanie i przeprowadzanie własnych projektów wykorzystując w bezpośredniej realizacji Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, jego formę prawną i zasoby.

Partnerzy

Dofinansowanie w ramach konkursu Małych Grantów 2010 Fundacji Sendzimira